Morihei Ueshiba
Morihei Ueshiba
Jigoro Kano
Jigoro Kano
Shinan Pereira
Shinan Pereira
Shinan Pereira and  Morihei Ueshiba
Shinan Pereira and Morihei Ueshiba
Shinan Hector Negron
Shinan Hector Negron
Sensei George Pasiuk
Sensei George Pasiuk
Jose Martinez and Professor Pereira
Jose Martinez and Professor Pereira
Joe Martinez and Shinan Negron
Joe Martinez and Shinan Negron
Shihan Gione and Shihan Martinez
Shihan Gione and Shihan Martinez